Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khảo sát tình hình triển khai công tác in và sử dụng vật tư năm 2021

[29/03/2021 9:20:21 AM]

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Đà Nẵng khảo sát tình hình triển khai công tác in và sử dụng vật tư năm 2021 tại khu vực miền Trung.

 

 

 

 


Nguồn : NXBGD ĐN

CÁC TIN KHÁC :

Kỉ niệm 25 năm (1994-2019) 
Đơn vị thành viên 
Xem thêm