Các phòng, ban :

1. Giám đốc

Ông ÔNG THỪA PHÚ - Phó CT HĐTV, Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN
kiêm Giám đốc NXBGD tại Tp. Đà Nẵng
2. Phó Giám đốc

Bà PHẠM THỊ THU HƯƠNG - Phó Giám đốc
3. Kế toán trưởng
Ông HỒ PHÚ CƯỜNG - Kế toán trưởng
4. Các phòng, ban

Phòng Tổ chức - Hành chính

Phòng Kế toán - Tài vụ

Phòng Quản lý In - Vật tư - Kho vận

Phòng Quản lý Xuất bản - Thông tin tuyên truyền

Kỉ yếu 20 năm (1994-2014) 
Đơn vị thành viên 
Xem thêm
Quảng cáo 

CALL : 0983 999 579