Các phòng, ban :

 
1. Giám đốc

Ông ÔNG THỪA PHÚ - Giám đốc
2. Phó Giám đốc

Bà PHẠM THỊ THU HƯƠNG - Phó Giám đốc

Ông NGUYỄN TRỌNG NHÃ - Phó Giám đốc

3. Kế toán trưởng
Ông HỒ PHÚ CƯỜNG - Kế toán trưởng
4. Các phòng, ban

Phòng Tổ chức - Hành chính

Phòng Kế toán - Tài vụ

Phòng Quản lý In - Vật tư - Kho vận

Phòng Quản lý Xuất bản - Thông tin tuyên truyềnKỉ niệm 25 năm (1994-2019) 
Đơn vị thành viên 
Xem thêm