Công ty CP In-PHS-TBTH Quảng Nam
Địa chỉ : 260 Hùng Vương, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam
Điện thoại/Fax : (0235) 3 822 724 / (0235) 3 812 274

Được tiếp nhận là đơn vị thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam từ tháng 5 năm 2009.
Chức năng , nhiệm vụ của đơn vị:
In Báo Quảng Nam, sách giáo dục, các sách báo, tranh ảnh, tài liệu, giấy tờ quản lí phục vụ nhu cầu xã hội, kinh doanh vật tư ngành in. Công ti còn làm nhiệm vụ phát hành
sách giáo dục, thiết bị trường học, mua bán văn phòng phẩm, văn hoá phẩm.


Ông Ông Thừa Phú - Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN tặng hoa chúc mừng Hội đồng Quản trị Công tyKỉ niệm 25 năm (1994-2019) 
Đơn vị thành viên 
Xem thêm